Skriv ut den här sidan Skriv ut den här sidan

 Sidsel Haug inledde konferensen.

Vid BOF-konferensen den 19 september 2016 träffades ca 60 norska och svenska BOF- och Tejpingterapeuter på Renskaugs gård i Lier för en konferens till Martin Soltvedts minne. Berit Dahl Soltvedt, Barbro Sjölin-Nilsson och Roger Gustafsson delade personliga minnesbilder av Martin, hans professionella utveckling och betydelse för framväxten av BOF och Tejping.
Därefter följde fem olika föredrag som visade på de breda tillämpningsmöjligheterna av arbetssätten. Marit Simonsen och Heide Rosland från BUP Drammen beskrev arbetet med ett litet traumatiserat barn och dess familjehemsföräldrar i en långvarig BOF-kontakt.
Barbro Sjölin-Nilsson delade erfarenheter av att arbeta med Tejping av delsjälv och känslofigurer med barn och ungdomar.
Sidsel Haug och två förskollärare visades filmer som illustrerade hur de med hjälp av BOF först utrett och därefter gett stöd i förskolegruppen till ett barn med selektiv mutism. Barnets föräldrar satt med vid denna presentation och gav på slutet sina reflektioner utifrån brukarperspektivet.
Laila Morland berättade om hur hon som barnsjuksköterska har nytta av BOF och Tejping i sina möten med barn på en Hälsocentral i Röyken.
Anna Merje Larsson och Petra Sennelöv från Grynings Familjecentrum i Göteborg har utvecklat en modell där Tejping används för att förbereda inför förstärkt umgänge och för att efterarbeta dessa umgängen.


Pia_Risholm_Mothander_Anders Wesslund_BOF-konferens_Goteborg_6_okt_2014_50

Pia Risholm Mothander och Anders Wesslund

I oktober 2014 var det 25 år sedan Martin Soltvedt introducerade BOF i Sverige. BOF-nätverket på Västkusten hade bjudit in till den första nationella konferensen kring BOF. Hundratalet deltagare slöt upp i Göteborg den 6 oktober och det var inte bara svenskar. Från Norge kom Sidsel Haug, med flera norska BOF-terapeuter som hon utbildat i Drammen och från Tyskland kom psykolog Bernd Reiners som skrivit en bok på tyska om BOF, eller KOF – Kinderorientierte Familientherapie, som det kallas där.

Psykolog Pia Risholm Mothander inledde med en föreläsning om anknytning och intersubjektivitet sedda ur utvecklingspsykologiskt perspektiv. Bl a sa hon: Anknytningen får oss att söka stöd och intersubjektiviteten gör det möjligt att utnyttja detta stöd. Hon förde oss mellan hjärnans fysiologi och lekens och samspelets betydelse för barns utveckling. Hon citerade Jaak Panksepp: ”Leken finns nedlagd i oss!”

Därefter diskuterade Pia med BOF-terapeuten och psykologen Anders Wesslund från Skellefteå BUP och Umeå Universitet om vilka implikationer den moderna utvecklingspsykologin får för behandlingsformer för barn. Det var lätt för Anders att göra kopplingar mellan de teoretiska begreppen och tillämpningsmöjligheterna i BOF. T ex hur vi i BOF kan arbeta med att reparera efter avbrott i samspelet mellan barn och föräldrar.

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner i grupper kring föreläsningens betydelse för det praktiska BOF-arbetet på deltagarnas arbetsplatser samt åt tankar om hur BOF-nätverket kan stärkas.

Dagen därpå samlades nuvarande och blivande utbildare i BOF och Tejping för ett möte kring strategi- och framtidsfrågor. Det handlade om hur vi kan forska om BOF och Tejping och hur vi säkrar tillväxten av nya utbildare som gradvis tar vid och håller dessa lekfulla arbetssätt levande.


Under våren 2013 utkom Bernd Reiners bok om BOF (eller KOF som det kallas på tyska) ut i Tyskland. Den heter Kinderorientierte Familientherapie och är utgiven på Vandenhoeck & Ruprechts förlag. För den som är intresserad av boken eller av att få Bernd Reiners Newsletters (på tyska) om KOF i Tyskland går det bra att kontakta Bernd (skriv på svenska!) på adressen info@kinderorientierte-familientherapie.de


I oktober 2011 hade Barbro Sjölin-Nilsson och Bernd Reiners en 3-dagars introduktionsutbildning i BOF och Tejping i Pelzerhaken, Tyskland.
BOF, som benämns KOF (Kinderorientierte Familientherapie) i Tyskland och Tejping, som på tyska blir Spielgespräch, presenterades för engagerade deltagare från olika delar av Tyskland.
“Total genial” var ett slutomdöme om dessa samspelsmetoder från en av deltagarna.

Pelzerhaken_20111102_ 271


BOF-dag i Lier
Den 19 september 2011 arrangerade Sidsel Haug, BOF-terapeut i Drammen, en BOF-nätverksdag i Lier, som en hyllning till Martin Soltvedt som fyllde 80 år under 2011.
Ett 90-tal norska och svenska BOF-terapeuter deltog. Dessutom var Bernd Reiners från Tyskland med och gav en beskrivning av sitt arbete med att sprida BOF/KOF i Tyskland och Luxemburg.
Dagen rymde en mängd konferensinlägg som behandlade bl a tillämpning av BOF inom förskolorna i Lier, Barnets röst i föräldrarnas konflikt, Traumatejping med barn och ungdomar, BOF-arbete i skolan i Göteborg, BOF i Minsk samt ett inlägg av Barbro Sjölin-Nilsson: Möte med vilda djur i sandlådan. Dagen avslutades med att Martin Soltvedt talade om barndomens i historiskt perspektiv.


I mars 2010 höll Barbro Sjölin-Nilsson och Bernd Reiners en tvådagars BOF-utbildning på Autismo i Bochum Tyskland. Autismo är ett institut som tar emot barn och ungdomar med autism och Aspergers syndrom för behandling. Psykologen och ledaren för Autismo, Jörn de Haen, och hans kollega Britta Hansen deltog på BOF-utbildningen i Köln 2009 och har sedan dess börjat använda BOF i arbetet med barn med autistisk problematik. Nu deltog 17 medarbetare från Autismo, som alla hade förberett sig inför kursen med att måla sin egen alter ego-docka!


BOF är introducerat i Tyskland
I januari 2009 hölls den första BOF-utbildningen i Tyskland. Barbro Sjölin-Nilsson och Bernd Reiners mötte i Köln en grupp bestående av 17 barn- och familjeterapeuter från olika delar av Tyskland samt Luxemburg för en introduktionsutbildning i BOF.


Artikel om BOF
Kerstin Hopstadius skrev i Svensk Familjeterapi 4/06 artikeln “Språk som verktyg, verktyg som ger språk”, där hon gör kopplingar mellan den tyske filosofen Wittgensteins tankar om språk och BOF, där leken blir ett sätt att skapa språk. Hon höll ett seminarium kring detta tema på Harlene Andersons Summer Institute i Mexico sommaren 2006.
Det är Kerstin Hopstadius som översatt Martin Soltvedts norska bokmanus BOF – Barnorienterad familjeterapi till svenska. I artikeln beskriver hon också sina tankar om leken och språket i samband med det översättningsarbetet.


BOF i Norge
På Årskonferansen 2007 för Norsk forening for familieterapi  höll  Sverre Lied og Stian S Aas från
Erik Børresens Barnevernsenter, Familieavdelingen, helseregion Sør en workshop om BOF: “Barneorientert familieterapi – en brobygger fra lek til virkelighet”.
Hvor er små barns plass i familieterapien? Er det ord og samtaler som gir barnet best mulighet til å uttrykke seg? BOF er en metode som bringer leken inn i terapi-rommet. Gjennom lek jobber vi med samhandling i familien på en arena barnet mestrer. Vi gir foreldrene tilbakemeldinger ved å vise leken på video, og søker sammen med dem å se paralleller mellom samhandlings-mønstre i leken og det som skjer i familiens hverdag.


Tejping används vid Mo Gård som kommunikationsmedel med vuxna döva, kommunikationsstörda med utvecklingsstörning och/eller autism.

uttryck_3_20076 copyuttryck_3_20077 copy
Klicka på bilderna för att läsa mer! (källa: Uttryck 3/2007)
Vid Mo Gårds 60-årsjubileum höll psykolog Johan Granli och specialpedagog Ulrica Broddstedt ett seminarium om Tejping “En spännande och kreativ kommunikationsmetod”.
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson lyssnade på dem. Vid sitt tal senare på dagen beskrev hon hur hon blev intresserad av arbetssättet och tillade att något sådant kunde behövas i regeringen!
Johan Granli och Ulrica Broddstedt utbildar personalen inom verksamhetsområdet i användning av Tejping. Tejping används med gästerna på Mo Gård för att förstärka deras kommunikationsförmåga, t ex förbereda dem inför vad som ska ske, berätta vad de varit med om, och för att arbeta med att förändra låsta autistiska beteenden och öva nya mer adaptiva förhållningssätt.


När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtal?
PowerPoint-presentation av Terry Jobe, kurator vid BUP Eskilstuna
vid familjeterapikongressen i Åre, september 2006.
Klicka här!


Artikel i Mellanrummet
Leg psykolog, leg psykoterapeut Anna-Karin Åkerman har i Mellanrummet – Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi nr 17. 2007 skrivit artikeln Några tankar om vuxnas roll i barns lek – inom och utanför barnpsykoterapin.
Hon beskriver lek utifrån Winnicott och Fonagy och refererar också till Martin Soltvedts tankar om leken i BOF, där både barn och föräldrar finns med i terapirummet.
Under Slutsatser skriver hon:
”För mig personligen är det en nödvändig konsekvens av ett relationellt psykodynamiskt perspektiv att i större utsträckning ta med föräldrarna in i barnterapirummet. Jag finner det pardoxalt att olika psykoanalytiker eller barnpsykoterapeuter, exempelvis Fonagy, betonar hur viktiga föräldrarna är för att bistå barnen vid lekande, samtidigt som de är snabba att få ut föräldrarna ur barnterapirummet.”


Tejping som kommunikationshjälpmedel för döva personer med utvecklingsstörning
Jenny Pergelius, 15-poängsuppsats, fördjupningsarbete i pedagogik, vt 2008, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Uppsatsen finns i nätversion och kan beställas via nilsjo.psyk@telia.com


Blomram-u

BOF-rapporten_fr_Lier-konferensen

BOF: nye veier i arbeidet med barn. Beretninger på papir.

Från BOF- och Tejpingdagarna i Lier i 17 – 18 september 2007 finns nu en 95-sidig konferensrapport (A 4-format) sammanställd av Berit Dahl Soltvedt. I rapporten beskriver de medverkande sina seminarieinlägg. Den är skriven på svenska och norska.
Medverkande är Martin Soltvedt, Berit Dahl Soltvedt, Ami Norén , Kerstin Hopstadius , Barbro Sjölin-Nilsson, Roger Gustafsson och Gunilla Wilhelmson, Eva Axelsson och Louise Uddenberg, Leif Strindberg, Anders Wesslund, Jan Ringler och Helena Lenning samt Sidsel Haug.
Rapporten kostar 200 kr inkl. moms och kan köpas genom nilsjo.psyk@telia.com

Blomram-d


Tejping på Mo Gård
I årsredovisningen 2005 skriver man så här om hur Tejping används i verksamheten:
“Under det gångna året har Tejpingmetoden implementerats på Resurscenter Mo Gård. Ett 15-tal personer har utbildats av dövpsykologen Barbro Sjölin-Nilsson. Tejping är en arbetsmetod som under de senaste åren spritts inom socialt och psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Genom tejpingmetoden ges habiliteringsgästen möjlighet att visuellt gestalta sitt nätverk och sin livssituation medhjälp av målade figurer. Det hela utspelar sig på en “scen” som tejpas upp på ett bord. Tillsammans med närpersonen får habiliteringsgästen möjlighet att bearbeta yttre och inre konflikter eller traumatiska upplevelser på ett lekfullt sätt. Vi får genom det konkreta gestaltandet även ett gemensamt fokus för samtalet, vilket bidrar till att skapa dialog, berättelser och bättre samspel. Metoden används kontinuerligt på ett flertal enheter och personalen ges fortlöpande stöd i metodanvändandet i form av ”Forumträffar” som leds av en specialpedagog med fördjupad utbildning i metoden.”


Tejping används vid samtal inom dövpsykiatrin
Örebro läns landsting – Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade
Hos Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade kan du få behandling på teckenspråk.
Vår verksamhet riktar sig till barn, gymnasieelever och vuxna bosatta i Örebro län.
I vårt arbete ingår psykiatrisk utredning, behandling, information, handledning samt konsultation. Till oss kan du söka utan remiss. På vår mottagning möter vi personer med någon typ av hörselskada, allt från med kombinerad syn och hörselnedsättning, dövblinda. Vi träffar patienter individuellt, men även andra konstellationer förekommer, allt från parsamtal, anhörigsamtal till familjesamtal. Samverkan med andra instanser är också en del av vårt arbete.
Hos oss är vi är öppna för att arbeta med alternativa, beprövade behandlingsmetoder, som bild och andra metoder där man använder sig av externalisering (till exempel via Tejping).


Barnets socialsekreterare
Om coachning av socialsekreterare till att framhäva barnets röst vid utredning skriver Ann-Margreth Olsson i rapporten “Barnets socialsekreterare. Coaching i dialogiska utredningar” (SKÅNE I UTVECKLING 2005:4) finns för nedladdning via Länsstyrelsen i Skåne [PDF]. En ny rapport “Coach i socialt arbete och i dialogcoaching. Om reflektion och dialog som gör skillnad” finns nu tillgänglig. Utgivare är Länstyrelsen i Skåne Län. Rapporten publicerades i serien SKÅNE I UTVECKLING som nummer 2006:1 www.m.lst.se

Tillsammans med chef och medarbetare vid Socialförvaltningen i Lund berättade Ann-Margreth Olsson om Barnets röst i utredningen och om coaching på Föreningen Sveriges Socialchefers Studiedagar 2005 i Malmö. Om sina erfarenheter av hur coaching verkat skriver en chef så här:
Alla i arbetsgruppen har lärt sig använda ”tejping” vid samtal med barn. Under 2004 gick vi alla en utbildning i Tejping, dvs ett sätt att använda ett antal målade små trädockor i samtal med barn om sitt nätverk, händelser etc. Det var trögt i arbetsgruppen att använda dockorna i barnsamtalen men under coachingåret med stöd av Ann-Margreth så har alla börjat använda dessa. Ann-Margreth och jag själv har också uppmuntrat användandet av videon i våra klientsamtal. Det har gett möjlighet att verkligen sätta fokus på vad socialsekreteraren gör i sina samtal. Det har varit ett värdefullt lärande för oss alla. Det Ann-Margreth gjort är att genom att i detalj i coachingsejourerna gå igenom samtalen med klienterna har nya tankar fötts om hur man kan gå vidare och när man ser vad man gör som är bra får man också modet att prova nya saker.


“Kan möten i terapirummet ge förutsättningar för nya möten i vardagen?”
Vid BUP:s Metodutvecklings- och forskningsdag den 22 november 2006 i Stockholm
höll Suzanne Norberg Andersson och Kerstin Nilsson ett seminarium om BOF och Tejping i arbetet med funktionshindrade barn. De arbetar vid Psykoterapimottagningen för barn och ungdomar med funktionshinder.
För familjer där ett av barnen har ett funktionshinder är vardagen oftast annorlunda.
Tidigare erfarenheter och de referensramar som vi vanligen lutar oss mot behöver omprövas och modifieras. Kan en konstig pojke bli en pojke med svårigheter utifrån sitt funktionshinder? Hur närmar vi oss familjens verklighet?
En primär uppgift för psykoterapeuten är att möta barn och föräldrar i deras
olika berättelser, undanröja hinder och skapa nya möjligheter för utveckling.
För yngre barn kan BOF vara ett användbart arbetssätt, för äldre barn kan Tejping vara verktyget.


Vid svenska familjeterapikongressen i Åre den 14 – 15 september 2006 var temat Barnets röst i familjeterapin. Fyra seminarier kring BOF och Tejping fanns med i programmet

Jan Nilsson och Barbro Sjölin-Nilsson redovisade bl a sin enkät till socialtjänstpersonal om nyttan av Tejping i utredningssammanhang under seminariet “Barnets berättelse – att arbeta med Tejping vid utredning av barn och familjer inom Socialtjänsten”.

Terry Jobe, kurator från BUP i Eskilstuna föreläste kring temat
“När kan BOF och Tejping komplettera familjesamtalen?”

Jan Ringler, psykolog på BUP Kungsholmen i Stockholm redovisade sin forskningsrapport kring selektiv mutism och visade hur BOF-lek bidragit till att öka dessa barns responsivitet i seminariet
“Selektiv mutism och dess behandling med Barnorienterad familjeterapi”

Leif Strindberg, barnpsykiater vid Skärholmens BUP samt psykodramaterapeut och -utbildare hade en workshop kring Tejping “Bordspsykodrama – rollspel med träfigurer”

Leif Strindberg tejpingdockor
Leif skriver: Min alter egodocka “Egon” presenterade sig för 17 nyfikna deltagare i min workshop om “bordspsykodrama”. Därefter fick de välja varsin handmålad trädocka, hitta på ett namn på den och finna en plats åt den vid ett litet hus. Där möttes de vid fem bord och många inspirerande samtal ägde rum, innan “skaparna” gav sig ut på fjället. Därvid hade gruppen fått prova på “tejping” en variant av BOF – barnorienterad familjeterapi.
Leif Strindberg, barnpsykiater


Familjerättspriset 2006
FSRs Familjerättspris gick 2006 till Anna Maria Carlson och Eva Axelsson, Familjerätten i Göteborg för deras banbrytande insats att introducera metoden Tejping i det familjerättsliga barnsamtalet.

eva_annamaria
Anna Maria och Eva


Senast uppdaterad 15 december, 2017 klockan 15:27.