Skriv ut den här sidan Skriv ut den här sidan

BOF och Tejping litteraturreferenser

2016-09-21

Abrahamsson, E. (1998). Barnorienterad familjeterapi. Socionomen 3. s. 72 – 76.

Axelsson E. & Carlson A.M. (2003) En bro mellan lek och verklighet. Att med utgångspunkt från Barnorienterad familjeterapi möta barn i familjerättsarbetet. Familjerättsbyrån i Göteborg.

Bjälke C. & Widén L. (2000). BOF (Barnorienterad familjeterapi) – symtomens arena? Rapport nr 24, avd. för Barn – och ungdomspsykiatri. Hälsouniversitetet, Linköping.

Björkman G-B. & Lind A. (2003) Utvecklingsbefrämjande möten – en kombination av Marte Meo och BOF på Villa Rudan. Svensk Familjeterapi 3 – 4. s. 14 – 17.

Brattwall, L. (2004). “Konstigt men roligt att leka”. Sex mammor om BOF-lek. Examensarbete vid Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning mot barn och ungdom. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Brolin Bjurmark, G. & Nilsson, G. (1996). Arbete med Barnorienterad familjeterapi BOF. Stockholms läns landsting, Omsorgsnämndens rapportserie 96-03.

Dahl Soltvedt, B. (ed.) 2008. BOF: nye veier i arbeidet med barn. Seminar på Vestre Renskaugs gård i Lier 17 – 18 september 2007. Beretninger på papir og DVD.

Engström-Riedel, G. (1993). Barnorienterad familjeterapi, en ny familjeterapeutisk metod. Fallbeskrivning. Fördjupningsarbete för familjeterapilegitimation. Svenska föreningen för familjeterapi.

Eshed Nilsson, M. &  Vidström, M.(2016). Den lekfulla metoden – En studie om socionomer upplevelser i arbete med Tejping. Kandidatuppsats i socialt arbete, Socionomprogrammet vt 2016.Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Frishammar L. (1995). Kan man mäta vad som sker i Barnorienterad familjeterapi (BOF)? Uppsats inom ramen för legitimationsgrundande familjeterapiutbildning.

Gustafsson R. (2006) Ett annorlunda sätt att arbeta med barn i familjehem. Socionomen 7/2006, s. 48 – 51.

Hagebring Y. & Lönnblom C. (2005). Barnorienterad familjeterapi – en bro mellan lek och verklighet. Fokus på familjen 1, s. 69 – 75.

Hansson H. & Löwendahl A-L. (2002) En allvarsam lek. En undersökning om Barnorienterad Familjeterapi i barnavårdsutredningar. C-uppsats i socialt arbete. Socionomprogrammet ht 2002. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Hedström E. (2001). Förändring genom samskapande – en beskrivning samt analys av ett samarbete mellan familj, skola och en BUP-klinik baserat på Barnorienterad familjeterapi och sett från ett socialkonstruktionistiskt pers ektiv. Examensarbete 20 p. vt 2001. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.

Holmberg M. (2003). Familjediagnostik med hjälp av Barnorienterad Familjeterapi. Konstruktion av ett skattningsinstrument. Påbyggnadsutbildning i psykoterapi 60 p. vt 2003. Legitimationsgrundande utbildning i familjeterapi. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Holmgren, L-M. (1993). Möte i leken på två nivåer. En studie av barns sandlådelek på ett skoldaghem. Specialarbete vt 1993, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå Universitet.

Hopstadius, K. (2006). Lek som verktyg, verktyg som ger språk. Svensk Familjeterapi 4. s. 18 – 22.

Hopstadius, K. & Sjölin-Nilsson. B. (2008) BOF – Barnorienterad familjeterapi. Lekfulla möten med barnet i fokus. Metaforum. Medlemsblad for Norsk familieterapiforening. Årgang 25, Nr 2, s. 50 – 54.

Jacobson, M. & Mjös Parment, G. (1997) Hur arbetar man med Barnorienterad familjeterapi? En deskriptiv studie. Fördjupningsarbete på Psykologlinjen vt 1997. Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Josephsson E. (1998) Familjeterapi med barns ögon. En studie om barns erfarenheter av familjeterapi. C-uppsats. Socionomprogrammet, Ersta Sköndal högskola.

Nilsson J. (2001). Handledningsbehov hos studerande på 2-årig utbildning i Barnorienterad familjeterapi. Uppsats för Psykologförbundets specialistbevis, område Klinisk psykologi, funktion konsultation/handledning, Uppsala.

Nilsson, J. & Sjölin-Nilsson, B. (2008) Tejping – barnets egen berättelse. Ett lekfullt sätt att arbeta med yttre och inre relationer. Metaforum. Medlemsblad for Norsk familieterapiforening. Årgang 25, Nr 3, s. 40 – 43.

Nilsson K., Norberg, S. & Sjölin-Nilsson B. (2000). Engaging the voice of the child. Svensk Familjeterapi 3. s. 20 – 23.

Olsson, B. (2000). Symbolisk lek i Barnorienterad familjeterapi. Uppsats 10 p., Ericastiftelsen BTK 1997/00. Stockholm

Omma, L. (2001). Öppna samtal och strukturerad sandlådelek med barn och föräldrar. Fokus på familjen 2, s. 113 – 124.

Palm, C. (2001). Terapi på lika villkor? En jämförande studie mellan BOF och traditionella familjeterapisamtal. Delmoment i 15 p. vetenskapsteori forsknings-. och utvärderingsmetoder. Eskilstuna.

Pergelius, J. (2008) Tejping som kommunikationshjälpmedel för döva personer med utvecklingsstörning. Fördjupningsarbete i pedagogik, 15-poängsuppsats. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Reiners, B. (2006) Kinderorientierte Familientherapie – Eine neue Methode aus Skandinavien zur besseren Integration jüngerer Kinder in die Familientherapie. Kontext, Band 37, 4/2006, s. 349 – 359.

Ringler, J. (2005). Selektiv mutism och dess behandling med barnorienterad familjeterapi. FoU 2005-4. Stockholms läns landsting, Barn- och ungdomspsykiatri.

Sjögren, A. (2011) Anknytning och samhandling. En mätning av föräldrars anknytningsmönster före och efter Barnorienterad familjeterapi (BOF) med hjälp av Attachment Style Questionnarie (ASQ). Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi, Institutet för Kognitiv psykoterapi, ht 2011.

Sjölin-Nilsson, B (1992). Barnorienterad familjeterapi utifrån Martin Soltvedts metod. Svensk FamiljeTerapi 3 – 4. s. 16 – 19.

Sjölin-Nilsson, B. (1994). Barnorienterad familjeterapi – psykoterapeutisk symbol­lek med relationsperspektiv. Insikten. Riksföreningen PsvkoterapiCentrums tidning. 1. s. 26 – 28.

Sjölin-Nilsson. B. (2005) BOF – Barnorienterad familjeterapi. Mellanrummet. Tidskrift för barn- och ungdomspsvkoterapi, 13, s. 139 – 149.

Soltvedt , M. (1992). Barneorientert familjeterapi. 17:e Nordiska kongressen i Barn­och Ungdomspsvkoterapi i Stockholm. Kongressbok. s. 265 – 278.

Soltvedt, M. (2005) BOF- Barnorienterad familjeterapi. Stockholm: Mareld.

Strid, S. (2001). Beskrivning av konsultpsykologens arbetsuppgifter i utredningslägenheten. I Stilgård, J. och Tilander K. Utredningslägenheten och barnperspektivet – en utvärdering av en metod för barnavårdsutredningar och stöd – i samarbete mellan familj, barnpsykiatri och socialtjänst vid socialförvaltningen i Karlstad. s. 43 – 61. Utvecklings- och utvärderingscentrum, Karlstads socialförvaltning.

Åkerman, A-K. (2007) Några tankar om vuxnas roll i barns lek – inom och utanför barnpsykoterapin.
Mellanrummet. Tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi.17, s. 110 – 120.


Senast uppdaterad 21 september, 2016 klockan 10:30.